Положення Молодіжної ради

ПОЛОЖЕННЯ

про молодіжну громадську раду

при голові Баришівської районної державної адміністрації

 

1. Молодіжна громадська рада при голові Баришівської районної державної адміністрації (далі — молодіжна громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі молоді в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної молодіжної політики.

2. У своїй діяльності молодіжна громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення.

Положення про молодіжну громадську раду затверджується розпорядженням голови Баришівської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), при якій вона утворена, та схвалюється на засіданні молодіжної громадської ради.

3. Основними завданнями молодіжної громадської ради є:

3.1. Створення умов для реалізації молоддю конституційного права на участь в управлінні державними справами.

3.2. Здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади.

3.3. Сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної молодіжної політики.

 

4. Молодіжна громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Готує та подає райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також проведення консультацій, не передбачених таким планом.

4.2. Готує та подає райдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, а також план взаємодії громадської ради з райдержадміністрацією, її структурними підрозділами, з Баришівською районною радою, іншими установами, організаціями Баришівського району.

4.3. Подає райдержадміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної молодіжної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи структурних підрозділів райдержадміністрації,які працюють з молоддю.

4.4. Проводить відповідно до законодавства громадську експертну та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

4.5. Здійснює громадський контроль за врахуванням та впровадженням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею та її підрозділами нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

4.6. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

4.7. Збирає, узагальнює та подає райдержадміністрації інформацію щодо пропозицій молодіжних громадських організацій відносно вирішення питань, які мають важливе суспільне значення для реалізації державної молодіжної політики.

4.8. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань реалізації державної молодіжної політики.

4.9. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

5. Молодіжна громадська рада має право:

5.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, ініціативні та експертні групи тощо). Організація діяльності робочих органів визначається Регламентом молодіжної громадської ради, який схвалюється на її засіданні.

5.2. Залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

5.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання,"„круглі столи” та інші заходи.

5.4. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування установ та організацій району інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради.

5.5. Взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при органах виконавчої влади та громадськими радами, що діють при органах виконавчої влади.

5.6. За запрошенням райдержадміністрації та її структурних підрозділів делегувати представників молодіжної громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

5.7. Подавати до райдержадміністрації пропозиції щодо заохочення представників молодіжної громадської ради та активної молоді за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства.

6. До складу молодіжної громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України, органів місцевого самоврядування.

7. Склад молодіжної громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про

бажання брати участь у роботі молодіжної громадської ради.

Строк повноважень складу молодіжної громадської ради – два роки.

Членство в молодіжній громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу молодіжної громадської ради райдержадміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю представників громадськості з числа молоді.

На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу молодіжної громадської ради.

Відомості про склад молодіжної громадської ради райдержадміністрація оприлюднює на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

9. Склад молодіжної громадської ради затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

10. Членство в молодіжній громадській раді та її робочих органів припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

10.1. Систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (два рази і більше).

10.2. Ліквідація юридичної особи, представника якого обрано до складу молодіжної громадської ради.

10.3. Неможливості члена молодіжної громадської ради брати участь у роботі молодіжної громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена молодіжної громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним.

10.4. Подання членом молодіжної громадської ради відповідної заяви про добровільний вихід зі складу ради.

11. Члени молодіжної громадської ради мають право:

11.1. Брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання молодіжної громад­ської ради, вносити свої пропозиції та зауваження.

11.2. Брати участь у голосуванні на засіданнях молодіжної громадської ради.

11.3. Брати участь в одному з комітетів з правом голосу.

11.4. За бажанням бути присутніми на засіданні інших комітетів, висловлювати свою думку, але без права голосу.

11.5. Інформувати молодіжну громадську раду про свою діяльність.

11.6. Пропонувати питання до порядку денного засідання молодіжної громадської ради.

11.7. Бути обраним до керівних органів ради.

11.8. Бути членом постійних комісії, експертних груп та інших робочих органів молодіжної громадської ради, тощо.

11.9. Ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях молодіжної громадської ради та її робочих органів.

12. Молодіжну громадську раду очолює голова, котрий обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова молодіжної громадської ради має заступника, котрий обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою молодіжної громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Повноваження голови молодіжної громадської ради можуть бути припинені за рішенням молодіжної громадської ради у разі припинення його членства у раді з підстав, передбачених пунктом 10 цього Положення, а також у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків голови, передбачених цим Положенням.

Розгляд питання щодо припинення повноважень голови молодіжної громадської ради виноситься на молодіжну громадську раду за ініціативою не менш ніж однієї третини членів ради.

13. Голова молодіжної громадської ради:

13.1. Організовує діяльність молодіжної громадської ради.

13.2. Скликає та організовує підготовку та проведення її засідань.

13.3. Підписує документи від імені молодіжної громадської ради на бланку ради.

13.4. Представляє молодіжну громадську раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

13.5. Може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації.

У разі відсутності голови, його повноваження виконує заступник голови молодіжної громадської ради.

14. Молодіжна громадська рада працює відповідно до затверджених планів. Для забезпечення власної діяльності утворює секретаріат молодіжної громадської ради. До складу секретаріату входять відповідальний секретар та секретар. На відповідального секретаря покладаються функції контролю за виконанням рішень молодіжної громадської ради, її робочих органів та організації її діяльності, а саме:

порядок проходження документів та термін її виконання;

контроль за виконанням рішень постійних та тимчасових робочих органів.

На секретаря покладаються інформативні функції, взаємозв’язок з інститутами громадянського суспільства, протокольне забезпечення діяльності молодіжної громадської ради та її робочих органів.

Функції секретаря молодіжної громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу з питань реалізації державної молодіжної політики райдержадміністрації, який не є членом молодіжної громадської ради.

15. Основною формою роботи молодіжної громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання молодіжної громадської ради можуть скликатися головою або за ініціативою третини від загального складу її членів.

Засідання молодіжної громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

У разів неможливості члена молодіжної громадської ради бути присутнім на її засіданні з поважних причин, на засіданні може бути присутній його представник за письмовим дорученням, де зазначається причина відсутності члена молодіжної громадської ради. У такому випадку представник члена молодіжної громадської ради не має права голосу.

Засідання молодіжної громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях молодіжної громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник райдержадміністрації.

За запрошенням голови молодіжної громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи без права голосу.

16. Рішення молодіжної громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення молодіжної громадської ради оформляється протоколом.

Рішення молодіжної громадської ради мають рекомендаційний характер для розгляду райдержадміністрацією.

Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій молодіжної громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів молодіжної громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

17. Молодіжна громадська рада інформує райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці „Молодіжна громадська рада" на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

18. Забезпечення секретаріату молодіжної громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.

19. Молодіжна громадська рада має бланк із своїм найменуванням, який затверджується зборами ради.