Відділ управління персоналом

Підпорядкованість: Київська обласна державна адміністрація

Поштова адреса: Київська обл., смт. Баршівка, пл. Миру,1

Начальник відділу: Волинська Людмила Андріївна

Головний спеціаліст: Шуба Світлана Юріївна

 

Графік роботи

Понеділок – Четвер 800 - 1700

П’ятниця -  800  - 1545

Обідня перерва з 1200 - 1245

 

І. Загальні положення

1. Відділ управління персоналом апарату Баришівської районної державної адміністрації (далі – відділ з питань управління персоналом)є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.

2. Відділ управління персоналом прямо підпорядковується голові районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний Київській обласній державній адміністрації та територіальному органу Національного агентства України з питань державної служби.

3. У своїй діяльності відділ управління персоналом керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, цим Типовим положенням, іншими нормативно-правовими актами.

4. На період відсутності начальника відділу (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу управління персоналом.

ІІ. Основні завдання, функції та права відділу управління персоналом

1. Основними завданнями відділу управління персоналом є:

1) реалізація державної політики управління персоналом в районній державній адміністрації;

2) забезпечення здійснення головою районної державної адміністрації своїх повноважень управління персоналом;

3) забезпечення організаційного розвитку районної державної адміністрації;

4) добір персоналу районної державної адміністрації;

5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у самостійних структурних підрозділах районної державної адміністрації;

8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

2.     Відділ управління персоналом відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури районної державної адміністрації;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції голові районної державної адміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови районної державної адміністрації управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців районної державної адміністрації, які затверджує голова районної державної адміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади категорій «Б» та «В» в районній державній адміністрації (крім посад категорії «В» структурних підрозділів районної державної адміністрації, в яких визначено структурну одиницю для ведення роботи управління персоналом) та вносить відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації;

8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби, зазначених в пункті 7 частини другої розділу ІІ цього Положення, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

9) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, зазначених в пункті 7 частини другої розділу ІІ цього Положення;

10) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби, зазначених в пункті 7 частини другої розділу ІІ цього Положення письмові повідомлення про результати конкурсу;

11) за дорученням голови районної державної адміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в районній державній адміністрації;

12) разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації:

опрацьовує штатний розпис апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації;

спільно з відділом фінансово-господарським забезпеченням апарату  районної державної адміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації (крім структурних підрозділів районної державної адміністрації, в яких визначено структурну одиницю для ведення роботи  управління персоналом);

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

13) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців районної державної адміністрації;

14) здійснює планування професійного навчання державних службовців районної державної адміністрації;

15) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації;

16) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

17) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

18) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

19) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації;

20) обчислює стаж роботи та державної служби;

21) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у самостійних структурних підрозділах районної державної адміністрації;

22) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

23) організовує складання Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

24) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку районної державної адміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами з проставлянням ними підписів та дати ознайомлення;

25) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

26) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу районної державної адміністрації;

27) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

28) формує графік відпусток персоналу районної державної адміністрації, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

29) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників районної державної адміністрації (крім працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, в яких визначено структурну одиницю для ведення роботи  управління персоналом);

30) оформлює і видає довідки з місця роботи працівника;

31) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

32) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження працівників районної державної адміністрації;

33) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу районної державної адміністрації;

34)  забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копію акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

35) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до відділу управління персоналом;

36) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в районній державній адміністрації, зазначених в пункті 7 частини другої розділу ІІ цього Положення;

37) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

38) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

39) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 3. Відділ управління персоналом має право:

1) спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в районній державній адміністрації;

2) взаємодіяти зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу районної державної адміністрації інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

4) за погодженням з головою районної державної адміністрації брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

6) за дорученням голови районної державної адміністрації представляти державний орган в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

4. Покладення на відділ управління персоналом завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

ІІІ. Начальник відділу управління персоналом

1. Відділ управління персоналом очолює начальник відділу.

2. Начальник відділу управління персоналом призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

3. На посаду начальника відділу управління персоналом призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

На посади інших працівників відділу управління персоналом призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

4. Начальник відділу управління персоналом:

1) організовує планування роботи відділу управління персоналом та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

2) забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

3) забезпечує планування навчання персоналу апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації;

4) вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо штатної чисельності, структури районної державної адміністрації, штатного розпису апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації (крім структурних підрозділів районної державної адміністрації, в яких визначено структурну одиницю для ведення роботи з питань управління персоналом), призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників районної державної адміністрації;

5) визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу управління персоналом, координує та контролює їх діяльність;

6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу управління персоналом;

7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.